Surname Timeframe Place County Researcher
GIBBS >1750 Broughton and surrounds OXF Dorothy Gibbs
GIBBS Any Deddington OXF Neil Gibbs
GIBBS Any Shutford and surrounds OXF Kevin Poile
GIBBS 20c Oxford OXF Sandra Clifton
GIBBS 20c Oxford OXF Sandra Mary Clifton